by ChocolatChiffon

素材と材料のメモ

素材名生産施設材料
鉄鉱石x2
鉄x5 鋼炎剤x1
鋼炎剤炎の大釜硫黄x1 タールx2
タール皮なめし台各種皮
タール圧搾器石炭x5
レンガ石x10
強化レンガレンガx1 石硬化剤x1
石硬化剤炎の大釜イーコールx2 ひもx2
ひも手作業繊維x3
ひも鎧作業台繊維x3